เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และคณะ พบหน่วยราชการไทย จ. นราธิวาส และลงสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย (รัฐกลันตัน)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และคณะ พบหน่วยราชการไทย จ. นราธิวาส และลงสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย (รัฐกลันตัน)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.พ. 2567

| 1,164 view

ในห้วงการเยือนรัฐกลันตัน มาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมทั้งนายภาษิต จูฑะพุทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู นายวรวรรณ วรรณวิล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) และนายชัชวาล วรขจรวิรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายความมั่นคง) ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ พบหน่วยราชการไทย จ. นราธิวาส และลงสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย จ. นราธิวาส - มาเลเซีย บริเวณรัฐกลันตัน

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการ จ. นราธิวาส และผู้แทนหน่วยราชการไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดนไทย - มาเลเซีย ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก - ลก ครอบคลุมมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้าชายแดน การท่องเที่ยว การขนส่ง สังคมและวัฒนธรรม
 
เอกอัครราชทูตฯ และคณะ แลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย โดยเฉพาะสะพานคู่ขนานแม่น้ำโก-ลก (สะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่สุไหงโก-ลก - รันเตาปันยัง แห่งที่ 2) ซึ่งมีความคืบหน้า โอกาสความร่วมมือไทย - รัฐกลันตัน ด้านความมั่นคง การค้าชายแดน การเกษตร และการท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนผลประโยชน์ร่วมสองฝ่าย
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ยังได้ลงสำรวจพื้นที่ชายแดนไทยที่ด่านตากใบ - ด่านเปิงกาลันกุโบร์ รวมถึงพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซียทางน้ำตามแม่น้ำโก-ลก ด่านสุไหงโก-ลก - ด่านรันเตาปันยัง และด่านบูเก๊ะตา - ด่านบูกิตบุหงา โดย อ. ตากใบ อ. สุไหงโก-ลก และ อ. แว้ง เป็นที่ตั้ง ๓ ด่านเข้า - ออกหลักระหว่างไทย (จ. นราธิวาส) กับมาเลเซีย (รัฐกลันตัน)
 
การเยือนฯ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรับทราบข้อมูลจากหน่วยราชการไทยในพื้นที่ จ. นราธิวาส เพื่อประโยชน์ในการหารือกับมุขมนตรีรัฐกลันตัน และฝ่ายมาเลเซียในภาพรวม ซึ่งจะยังประโยชน์ให้กับประเทศไทยและประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะความเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ