รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๕ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๕ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ส.ค. 2565

| 2,108 view

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๕ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมด ๑๗ กรอบการประชุม ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศหรือผู้แทนจาก ๓๙ ประเทศ/องค์กรทั่วโลก เข้าร่วมในการประชุมประจำปีที่สำคัญครั้งนี้

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการแก้ไขปัญหาท้าทายร่วมกัน ตามแนวคิดหลักของกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๕ และเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และ ๔๑ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนฉันทามติ ๕ ข้อของผู้นำอาเซียน การรักษาความเป็นแกนกลางและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนและความท้าทายของสถานการณ์ทั้งในและนอกภูมิภาค โดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และความตึงเครียดในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก และผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับประเทศคู่เจรจา

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ จะทำหน้าที่ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน-ญี่ปุ่นร่วมกับนายฮายาชิ โยชิมาสะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น (วาระปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) เพื่อเตรียมการสำหรับการฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ในปี ๒๕๖๖

รองนายกรัฐมนตรีฯ จะใช้โอกาสการเข้าร่วมกรอบการประชุมต่าง ๆ ผลักดันความร่วมมือภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ บีซีจี ตลอดจนความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมจากผลกระทบของโควิด-๑๙ รวมทั้งการส่งเสริมระบอบพหุภาคีนิยมและภูมิภาคนิยมเพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ของภูมิภาคและของโลก