นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี ๒๕๖๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ไทยพร้อมรับมอบการเป็นเจ้าภาพเอเปคในเดือนพฤศจิกายนนี้

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี ๒๕๖๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ไทยพร้อมรับมอบการเป็นเจ้าภาพเอเปคในเดือนพฤศจิกายนนี้

14 ต.ค. 2564

5,998 view

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี ๒๕๖๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ไทยจะรับมอบหน้าที่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคต่อจากนิวซีแลนด์ในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๘ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจให้กลับมามีพลวัต พร้อมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน สมดุล และครอบคลุม ร่วมกับสมาชิกเอเปคทั้งหมด ๒๑ เขตเศรษฐกิจ
 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการด้านสารัตถะและประชาสัมพันธ์
 
ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและผลักดันผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Key Deliverables) ของการเป็นเจ้าภาพเอเปคประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) เป็นพื้นฐานขับเคลื่อนให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมุ่งสู่โลกยุคหลังโควิด-๑๙ ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างสมดุลระหว่างทุกสรรพสิ่ง ด้วยการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มุ่งเพิ่มพูนผลกำไรไปสู่การมุ่งเพิ่มมูลค่า โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพมนุษย์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก เพื่อไม่ให้ใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง
 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๘ ซึ่งนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยไทยจะรับมอบหน้าที่จากนางสาวจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ พร้อมด้วยการนำเสนอวีดิทัศน์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ และเปิดตัวตราสัญลักษณ์ APEC 2022 THAILAND ที่ได้รับการคัดเลือกจากผลงานกว่า ๖๐๐ ชิ้นจากผู้เข้าร่วมประกวดระดับเยาวชน อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ซึ่งสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นเจ้าภาพเอเปค และความเข้มแข็งของภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย
 
นอกจากนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Senior Officials’ Meeting) ระหว่างวันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนประเด็นหลักของเอเปคประจำปี ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ