รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบพหุภาคีให้ครอบคลุมและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมการสู่อนาคต

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบพหุภาคีให้ครอบคลุมและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมการสู่อนาคต

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2566

| 2,410 view

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี Preparatory Ministerial Meeting of the Summit of the Future เพื่อเตรียมการไปสู่การประชุมสุดยอด Summit of the Future ซึ่งเลขาธิการสหประชาชาติจะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๗

โอกาสนี้ นายปรานปรีย์ฯ ได้กล่าวถึงทิศทางและอนาคตของโลก สนับสนุน การฟื้นฟูระบอบพหุภาคีสำหรับโลกนับตั้งแต่ศตวรรษที่ ๒๑ เป็นต้นไป ให้มีประสิทธิผล มีความเป็นเครือข่ายและครอบคลุมภาคส่วนต่าง ๆ มาก ยิ่งขึ้น สามารถรองรับความท้าทายใหม่ ๆ ได้ ซึ่ง UN สามารถมีบทบาท ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภูมิภาคเพื่อผลักดันวาระใหม่ ๆ เช่น New Agenda for Peace และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยเฉพาะในกระบวนการตัดสินใจที่จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดอนาคต ของอนุชนรุ่นหลังสำหรับการจัดทำ Pact for the Future ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ของการประชุม Summit of the Future จะต้องระบุข้อเสนอแนะที่สามารถนำมาลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยไทยจะให้ความสําคัญกับการส่งเสริม ความมั่นคงของมนุษย์และการสาธารณสุข ผ่านกลไลหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าหรือ UHC และการเข้าถึงระบบดิจิทัลอย่างทั่วถึง

การประชุมสุดยอด Summit of the Future ในปีหน้า จะเป็นโอกาส สำคัญให้ผู้นำโลกร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ แนวทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นสําหรับอนุชนรุ่นหลังอย่าง ยั่งยืน โดยเน้นการแสวงหาแนวทางฟื้นฟูและส่งเสริมบทบาทของระบอบ พหุภาคีและสหประชาชาติ การปฏิรูประบอบธรรมาภิบาลโลก เพื่อสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกในอนาคต พร้อม เร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ได้ดําเนินมาครึ่งทางแล้วก่อนที่จะครบกำหนด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ