รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล

5 ต.ค. 2564

1,643 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง เตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมา

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี ดาโตะ เอรีวัน เปฮิน ยูซอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศคนที่สองของบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะประธานอาเซียนเป็นประธานการประชุม และมีรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน รวมถึงเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วม

การประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก โดยรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการรับมือกับความไม่แน่นอนและสถานการณ์ความตึงเครียดที่ทวีความคุกรุ่นระหว่างมหาอำนาจ นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศคนที่สองของบรูไนฯ ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนเรื่องเมียนมา และเลขาธิการอาเซียน ยังได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานตามฉันทามติ ๕ ข้อของผู้นำอาเซียนในเรื่องเมียนมา ตลอดจนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมา

รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้ใช้โอกาสนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่มีความสมดุล และเสนอให้อาเซียนแสดงบทบาทนำท่ามกลางความตึงเครียดที่เกิดขึ้น รวมทั้งความสำคัญของการดำเนินการตามฉันทามติ ๕ ข้อของผู้นำอาเซียน

ในวันเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่

๑. การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ ได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคง รวมถึงการปฏิบัติตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ โดยไทยย้ำความสำคัญของการประสานงานระหว่างองค์กรเฉพาะสาขาและระหว่างเสา รวมทั้งการขับเคลื่อนประเด็นความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมและโครงสร้างทางกฎหมาย ตลอดจนการบริหารจัดการชายแดนเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

๒. การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญภายใต้การเป็นประธานอาเซียนปี ๒๕๖๔ ของบรูไนฯ ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ตุลาคม ต่อไป รวมทั้งผลักดันความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับโควิด-๑๙ ทั้งในเรื่องการจัดหาวัคซีน การดำเนินการของระเบียงการเดินทางของอาเซียน และการจัดทำแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับการรับรองการฉีดวัคซีนและผลตรวจโควิด-๑๙ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ในการฟื้นฟูภูมิภาคและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ