การประชุม OECD Southeast Asia Regional Forum 2021 เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ฟื้นฟูหลังโควิด-19

การประชุม OECD Southeast Asia Regional Forum 2021 เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ฟื้นฟูหลังโควิด-19

17 พ.ค. 2564

959 view

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) จะเป็นเจ้าภาพการประชุม OECD Southeast Asia Regional Forum 2021 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล

OECD SEA Regional Forum ปีนี้จะหารือภายใต้หัวข้อ “Human Capital Development in Southeast Asia: Fostering Competitiveness to Build Back Better” โดยให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และครอบคลุมประเด็น การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล การพัฒนาระบบการศึกษา และทักษะแรงงาน เพื่อการฟื้นฟูภายหลังจากโควิด-๑๙ ให้กลับมาเข้มแข็งกว่าเดิม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาย Angel Gurría เลขาธิการ OECD และนาย Choi Joong-Moon ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี คนที่ ๒ กล่าวเปิดการประชุม

การประชุม OECD Southeast Asia Regional Forum เป็นการประชุมประจำปี จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๕๗ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน วิชาการ และประชาสังคม ของประเทศสมาชิกอาเซียนและ OECD

ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ www.facebook.com/thaiMFA

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ