ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,221 view

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัดสินให้ศาสตราจารย์ ดร. เออร์ลินดา คาสโตร พาลากานัส (Professor Dr. Erlinda Castro PALAGANAS) จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พิจารณาตัดสินให้ ศาสตราจารย์ ดร. เออร์ลินดา คาสโตร พาลากานัส (Professor Dr. Erlinda Castro PALAGANAS) จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยพิจารณาจากผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติในด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของศาสตราจารย์ ดร. พาลากานัส ทั้งการเป็นผู้บุกเบิกด้านวิชาการ การปฏิบัติการวิจัย และการพัฒนาวิชาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนานโยบายและแนวทางการให้บริการสุขภาพชุมชนในระดับปฐมภูมิสำหรับชนเผ่า การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในชุมชน การเสริมสร้างให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและเข้าถึงบริการสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาลให้มีความเข้มแข็ง เท่าเทียม และเป็นสากล

ศาสตราจารย์ ดร. พาลากานัส ได้ช่วยสร้างคุณค่างานวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศฟิลิปปินส์ สร้างความเข้าใจ ปรับระเบียบวิธีให้ชัดเจน จนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และมีการบรรจุกระบวนวิชาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ทุกระดับ และยังมีบทบาทในการรณรงค์ให้เกิดความเป็นธรรม และความเสมอภาคในการทำงานของวิชาชีพพยาบาล อาทิ การลดความเหลื่อมล้ำ การแบ่งแยกสัดส่วนพยาบาลต่อผู้ป่วยที่เหมาะสม การจัดเวรอย่างสมเหตุผล รวมทั้งการมีข้อบังคับเรื่องสิ่งแวดล้อมในการทำงานในสถานพยาบาลทุกระดับให้มีความปลอดภัยและเหมาะสม นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในฟิลิปปินส์ ศาสตราจารย์ ดร. พาลากานัสได้มีบทบาทในการผลักดันให้กลุ่มองค์กรพยาบาลต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของพยาบาลในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-๑๙ และรณรงค์ให้ประชาชนจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง และอุปกรณ์จำเป็นในการพยาบาลด้วย

 

--------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ