การเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

การเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2565

| 5,259 view

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยจะนำคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐจำนวน ๗๘ คน จาก ๒๘ หน่วยงาน และภาคธุรกิจ จำนวน ๕๗ คน จาก ๓๙ บริษัทเดินทางร่วมด้วย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

การเดินทางเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีภายหลังการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย ติดตามประเด็นที่สองประเทศแสดงเจตนารมณ์ผลักดันร่วมกันภายหลังการเยือนของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ที่ผ่านมา นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของทั้งสองฝ่าย ในประเด็นทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้ง การส่งเสริมการสร้างงานและการดูแลคนไทยในซาอุดีอาระเบีย การส่งเสริมการเจรจาการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของไทยและซาอุดีอาระเบีย การขยายการส่งออกสินค้าไทยไปยังซาอุดีอาระเบีย และการนำภาครัฐและภาคเอกชนไทยศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย
และศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียต่อไป

ในการเยือนครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดการเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้จะมีการหารือหาข้อสรุปการเจรจาเอกสารแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี
ไทย-ซาอุดีอาระเบีย (Roadmap to Strengthen Bilateral Relations between the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Saudi Arabia) และบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี-ไทย (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia on the Establishment of the Saudi-Thai Coordination Council) ซึ่งจะมีการลงนามในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือไทย - ซาอุดีอาระเบีย และระหว่างสภาหอการค้าไทย - ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะปูทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเอกชนของทั้งสองฝ่าย อีกทั้ง รนรม./รมว. กต. จะกล่าวถ้อยแถลงในงาน Saudi-Thai Investment Forum 2022 ซึ่งเป็นงานที่ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและซาอุดีอาระเบียจะได้แลกเปลี่ยนนโยบายและข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกันอีกด้วย โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการค้าและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของไทยในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นโครงการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาดที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของไทยให้เป็นที่รู้จักและนิยมในซาอุดีอาระเบีย เยี่ยมชมโครงการพัฒนาเมืองอัลลูลา (Al-Ula) ตาม Vision 2030 ของซาอุดีอาระเบียเพื่อศึกษาศักยภาพและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของซาอุดีอาระเบีย ศึกษาดูงานที่ King Abdullah Economic City ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเมืองใหม่ริมชายฝั่งทะเลแดง เพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมทางภาคตะวันตกของประเทศ รวมทั้ง King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของซาอุดีอาระเบีย มีความโดดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนา

ทั้งนี้ นับตั้งแต่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ ทั้งสองฝ่ายได้เร่งรัดความร่วมมือทวิภาคีในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นและสาขาความร่วมมือที่ให้ความสำคัญและต้องการผลักดันในลำดับต้น อาทิ ความมั่นคง การค้า การลงทุน แรงงาน ด้านสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร และการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ