ไทยมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ศรีลังกา

ไทยมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ศรีลังกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2565

| 5,413 view

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในศรีลังกา ซึ่งกรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระราชูปถัมภ์ และวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ อาหาร และเงิน มูลค่ารวมกว่า ๕ ล้านบาท และกระทรวงการต่างประเทศบริจาคเงินเพื่อจัดหาเวชภัณฑ์จำนวน ๑.๓ ล้านบาท โดยนาง ซี.เอ. จมินทะ ไอ. โกโลนเน เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ

ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ศรีลังกาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบริจาคเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาทในนามของรัฐสภา และการให้ความช่วยเหลือทางด้านเวชภัณฑ์และเงินบริจาคมูลค่า ๔ ล้านบาทโดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ศรีลังกาเพิ่มเติม

ไทยและศรีลังกาเป็นมิตรประเทศที่มีความผูกพันด้านวัฒนธรรมและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับศรีลังกาและไมตรีจิตระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ศรีลังกาดังกล่าวสอดคล้องกับความเป็นไทยที่จะเป็น “มิตรแท้” “มิตรในยามยาก” กับมิตรประเทศต่าง ๆ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ