ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศหารือการขยายความร่วมมือทางการค้าและความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศหารือการขยายความร่วมมือทางการค้าและความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย

12 พ.ค. 2564

1,056 view

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับ นางเอฟเรน ดาเดเลน อักกุน (Ms. Evren Dağdelen Akgün) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสพ้นจากหน้าที่เอกอัครราชทูต อาทิ การสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ ตลอดจนการย้ำความสำคัญของการเข้าถึงวัคซีนโควิด-๑๙

ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและตุรกีมีพลวัตตลอด ๔ ปีที่ผ่านมาและได้หารือแนวทางเพื่อขยายความร่วมมือที่ทั้งไทยและตุรกีต่างมีศักยภาพ อาทิ การค้า โดยมุ่งสู่การสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี โดยเร็วเพื่อบรรลุเป้าหมายการค้าระหว่างกันที่ ๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ ตลอดจนการย้ำความสำคัญของการเข้าถึงวัคซีนโควิด-๑๙ แก่ประชาชนรวมถึงคนต่างชาติในประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำความสำคัญของกลไกด้านทวิภาคึระดับสูง ได้แก่ การประชุม Joint Committee on Economic and Technical Cooperation (JETC) เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงการส่งเสริมการสอดประสานชองข้อริเริ่ม Asia Anew ของตุรกี กับการพัฒนาประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบระหว่างประเทศ ได้แก่ ความร่วมมือในกรอบอาเซียน-ตุรกีโดยเฉพาะหลังจากตุรกีได้เข้าเป็นคู่เจรจาเฉพาะสาขา (Sectoral Dialogue Partner) ของอาเซียนเมื่อปี ๒๕๖๐

 

--------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ