รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมการหารือ Group of Friends of UHC and Global Health ครั้งที่ ๓ ในห้วงการประชุม UNGA สมัยที่ ๗๗

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมการหารือ Group of Friends of UHC and Global Health ครั้งที่ ๓ ในห้วงการประชุม UNGA สมัยที่ ๗๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ก.ย. 2565

| 17,169 view

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพการหารือของ Group of Friends of Universal Health Coverage and Global Health ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “Investment in Health Systems Strengthening for Universal Health Coverage through a Primary Health Care-Oriented Approach” ร่วมกับ Group of Friends of Universal Health Coverage and Global Health องค์การอนามัยโลก สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ UHC2030 และ UN Foundation ณ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

การประชุมฯ เป็นเวทีหารือเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-๑๙ ต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ความร่วมมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม การเร่งความคืบหน้าด้าน ​​UHC ตลอดจนการระบุวิสัยทัศน์ร่วมของกลุ่มฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคนและความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เสนอแนวทางพัฒนาให้ UHC พร้อมรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพในมิติใหม่ ๆ อาทิ สังคมผู้สูงอายุ และโรคอุบัติใหม่ โดยเน้น ๓ เรื่องหลัก ดังนี้
(๑) ย้ำความสำคัญของการลงทุนใน UHC ซึ่งเป็นรากฐานของระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ และเป็นมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่มีความคุ้มทุนเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ
(๒) การส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงการดำเนินการผ่านโครงการ Village Health Volunteers Program และการฝึกอบรมแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีส่วนช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อย่างมีประสิทธิผล
(๓) การป้องกันและส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบ UHC ที่ยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยังกล่าวถึง การจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) ในฐานะศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศและศูนย์กลางระดับภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของภูมิภาคในการป้องกัน เตรียมพร้อม ตรวจหา และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่เกิดใหม่

การประชุมครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการหารือรายหัวข้อ (thematic discussions) ของกลุ่มฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ UHC มีส่วนร่วม และเตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การประชุมระดับสูงว่าด้วย UHC ในปี ๒๕๖๖ ที่นครนิวยอร์ก


ชมการถ่ายทอดย้อนหลังได้ที่ >>>>

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ