UNFPA ชื่นชมบทบาทไทยในเวทีใต้-ใต้ และย้ำความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยเพื่อเตรียมพร้อมรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

UNFPA ชื่นชมบทบาทไทยในเวทีใต้-ใต้ และย้ำความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยเพื่อเตรียมพร้อมรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ค. 2565

| 1,694 view

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นาง Diene Keita รองผู้อำนวยการบริหารของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) เข้าเยี่ยมคารวะนางจุฬามณี
ชาติสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง UNFPA กับไทย

นาง Diene ชื่นชมที่ไทยมีบทบาทนำในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ผ่านความร่วมมือใต้-ใต้ และไตรภาคี โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างไทยกับ UNFPA เรื่องการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่ภูฏาน และการผดุงครรภ์ที่ สปป.ลาว โดย UNFPA พร้อมที่จะร่วมมีบทบาทในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องความร่วมมือใต้-ใต้ ในการประชุม Global South-South Development Expo 2022 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รองปลัดกระทรวงฯ แสดงความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับ UNFPA ตามแผนงานความร่วมมือระหว่าง UNFPA กับประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงการวางแผนครอบครัว การขจัดปัญหาความรุนแรงทางเพศ การวางแผนนโยบายประชากร รวมถึงการวางแผนเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของไทยในปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Family Planning 2022 ที่เมืองพัทยาด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ