รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก ประจำปี ๒๕๖๕

รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

| 10,192 view

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางหวอ ถิ แองห์ ซวน (Vo Thi Anh Xuan) รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก (Global Summit of Women: GSW) ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง (Strengthened Strategic Partnership) ระหว่างไทยกับเวียดนามที่คืบหน้าในทุกมิติ และสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนและการหารือในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนของทั้งสองประเทศ

ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนให้ไทยและเวียดนามเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุน และการส่งเสริมความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันในสาขาอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลกัน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ภายหลังจากทั้งสองประเทศได้เปิดพรมแดนจากการที่สถานการณ์โควิด-๑๙ คลี่คลายลง

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณฝ่ายเวียดนามสำหรับการสนับสนุนการลงทุนของไทยในเวียดนาม และขอให้สนับสนุนนักลงทุนไทยในเวียดนามด้วยดีต่อไป และการให้ทั้งสองประเทศร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดน โดยเฉพาะการลดระยะเวลาการดำเนินการที่จุดผ่านแดนสำหรับสินค้าเกษตร

ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการกระชับความร่วมมือในระดับประชาชนและท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ การใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือเมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ของไทยกับเวียดนามในการส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่นเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับเวียดนาม เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ