ประกาศ

ประกาศ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12 มิ.ย. 2562