ประกาศ

ประกาศ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แบบใบแจ้งการชำระเงินค้ำประกันสัญญา

6 ต.ค. 2564

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12 มิ.ย. 2562