ประกาศ

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

3 ก.ค. 2555

คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำกระทรวงการต่างประเทศ

3 ก.ค. 2555

ข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการทูตการกงสุล และ การต่างประเทศ พ.ศ. 2552

3 ก.ค. 2555

การบริหารและควบคุมทางการเงินของหน่วยรับตรวจขนาดเล็ก พ.ศ. 2547

3 ก.ค. 2555

การป้องกันหรือควบคุมความเสียหายให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ พ.ศ. 2547

3 ก.ค. 2555

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

3 ก.ค. 2555

ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ

3 ก.ค. 2555

ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

3 ก.ค. 2555

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

3 ก.ค. 2555