ประกาศ

ประกาศ

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

นโยบายการเสริทสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

16 มี.ค. 2564

หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543

3 ก.ค. 2555

การบรรยายพิเศษเรื่อง "เมืองไทยใสสะอาด

3 ก.ค. 2555

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

3 ก.ค. 2555

ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ที่เจ้าหน้าที่รัฐควรถือปฏิบัติ

3 ก.ค. 2555

ข้าราชการที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร

3 ก.ค. 2555

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง

3 ก.ค. 2555