ประกาศ

ประกาศ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

18 เม.ย. 2565

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสารบรรณ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

12 มิ.ย. 2562

แนวปฏิบัติในการอยู่เวรกระทรวงฯ

8 เม.ย. 2565

ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการของกระทรวงฯ

29 มี.ค. 2562

คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

29 มี.ค. 2562