ประกาศ

ประกาศ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

22 เม.ย. 2567

คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ

26 มี.ค. 2567

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดเก็บและการทำลายเอกสารราชการของสถานทูตสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

25 มี.ค. 2567

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดเก็บและการทำลายเอกสารราชการของกระทรวงการต่างประเทศ

25 มี.ค. 2567

คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

18 เม.ย. 2565

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสารบรรณ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

12 มิ.ย. 2562

แนวปฏิบัติในการอยู่เวรกระทรวงฯ

8 เม.ย. 2565

ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการของกระทรวงฯ

29 มี.ค. 2562

คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

29 มี.ค. 2562