วันที่นำเข้าข้อมูล 4 พ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 11,555 view

ข้อมูลทำเนียบผู้บริหาร

กระทรวงการต่างประเทศ


63864
นายธานี ทองภักดี
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000 ต่อ 15201
แฟกซ์ : 0 2643 5272

1_รองปลัดศรัณย์_เจริญสุวรรณ
นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ
รองปลัดกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000 ต่อ 15225
แฟกซ์ : 0 2643 5272
 
 
 2_รองปลัด_จุฬามณี_ชาติสุวรรณ_md
นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ
รองปลัดกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000 ต่อ 15217
แฟกซ์ : 0 2643 5272
 
63864
นายเชิดเกียรติ อัตถากร
รองปลัดกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000 ต่อ 15213
แฟกซ์ : 0 2643 5272
 
4_รองปลัด_วิลาวรรณ_มังคละธนะกุล_md
นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล
รองปลัดกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2643 5222 ต่อ 15204
แฟกซ์ : 0 2643 5272

63864
นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000
ต่อ 15210
แฟกซ์ : 0 2643 5288
อีเมล : [email protected]
63864
นางต้องฤดี มากบุญ
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000
ต่อ 15234
แฟกซ์ : 0 2643 5288
อีเมล : [email protected]
63864
นางสาวนิธิวดี มานิตกุล
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000
แฟกซ์ : 0 2643 5288
อีเมล : [email protected]
 
 
63864
นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000
ต่อ 15233
แฟกซ์ : 0 2643 5288
อีเมล : [email protected]
63864
นายประพันธ์ ดิษยทัต
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000
ต่อ 15232
แฟกซ์ : 0 2643 5288
อีเมล : [email protected]

 

 

กลุ่มภารกิจความสัมพันธ์ทวิภาคี

63864
นายอสิ ม้ามณี
อธิบดีกรมยุโรป
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 13112
แฟกซ์ : 02 643 5140
อีเมล: [email protected]
 
 
อธ._กรมเมกา
นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์
อธิบดีกรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000
ต่อ 13006
แฟกซ์: 0 2643 5127
 
 
63864
นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 14409
แฟกซ์ : 0 2643 5193
อีเมล: [email protected]
63864
นายดามพ์ บุญธรรม
อธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 12040
แฟกซ์ : 0 2643 5054-55
อีเมล : [email protected]

กลุ่มภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ

63864
นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์
อธิบดีกรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 14104
แฟกซ์ : 0 2643 5250
อีเมล : -
อธ.กรมองค์การ
นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ
อธิบดีกรมองค์การ
ระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 12106
แฟกซ์ : 0 2643 5071
อีเมล : [email protected]
 
63864
นางสาวอุศณา พีรานนท์
อธิบดีกรมอาเซียน
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 14306
แฟกซ์ : 0 2643 5223,
0 2643 5230
อีเมล : [email protected]
63864
นางอุรีรัชต์ เจริญโต
อธิบดีกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 40005
แฟกซ์ : 0 2143 9327
อีเมล : [email protected]
 

กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจการต่างประเทศ

63864
นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล
อธิบดีกรมการกงสุล
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 33012
แฟกซ์:0 2575 1038
อีเมล : [email protected]
 
 
อธิบดีกรมพิธีการทูต_ภควัต_ตันสกุล_md
นายภควัต ตันสกุล
อธิบดีกรมพิธีการทูต
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 23005
แฟกซ์:0 2643 5167
อีเมล : [email protected]
 
 
รักษาราชการแทนอธ._กรมสนธิ_สุพรรณวษา_
นางสาวสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสนธิ
สัญญาและกฎหมาย
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 11078
แฟกซ์:0 2643 5030
อีเมล : [email protected]
 
 
63864
นายธานี แสงรัตน์
อธิบดีกรมสารนิเทศ
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 22022
แฟกซ์:0 2643 5102
อีเมล : [email protected]