ข้อมูลทำเนียบผู้บริหาร

กระทรวงการต่างประเทศ


63864
นายธานี ทองภักดี
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000 ต่อ 15201
แฟกซ์ : 0 2643 5272

63864
นายชุตินทร คงศักดิ์
รองปลัดกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 02 643 5529
แฟกซ์ : 0 2643 5272
63864
นายธนา เวสโกสิทธิ์
รองปลัดกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000 ต่อ 15204
แฟกซ์ : 0 2643 5272
63864
นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ
รองปลัดกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000 ต่อ 15217
แฟกซ์ : 0 2643 5272
63864
นายเชิดเกียรติ อัตถากร
รองปลัดกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000 ต่อ 15213
แฟกซ์ : 0 2643 5272

63864
นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000
ต่อ 15210
แฟกซ์ : 0 2643 5288
อีเมล : ar.humphreys@mfa.mail.go.th
63864
นางต้องฤดี มากบุญ
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000
ต่อ 15234
แฟกซ์ : 0 2643 5288
อีเมล : to.markboon@mfa.mail.go.th
63864
นางสาวนิธิวดี มานิตกุล
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000
แฟกซ์ : 0 2643 5288
อีเมล : ni.manitkul@mfa.mail.go.th
 
 
63864
นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000
ต่อ 15233
แฟกซ์ : 0 2643 5288
อีเมล : ru.sukontasap@mfa.mail.go.th
63864
นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000
ต่อ 15301
แฟกซ์ : 0 2643 5288
อีเมล : pi.sricharoen@mfa.mail.go.th
63864
นายประพันธ์ ดิษยทัต
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000
ต่อ 15232
แฟกซ์ : 0 2643 5288
อีเมล : pr.disyatat@mfa.mail.go.th

กลุ่มภารกิจความสัมพันธ์ทวิภาคี

63864
นายอสิ ม้ามณี
อธิบดีกรมยุโรป
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 13112
แฟกซ์ : 02 643 5140
อีเมล: european01@gmail.com
 
 
63864
นายวิชชุ เวชชาชีวะ
อธิบดีกรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้
เบอร์ติดต่อ : 0 2203 5000
ต่อ 13006
แฟกซ์: 0 2643 5127
 
 
63864
นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 14409
แฟกซ์ : 0 2643 5193
อีเมล: eastasiawatch@mfa.mail.go.th
63864
นายดามพ์ บุญธรรม
อธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 12040
แฟกซ์ : 0 2643 5054-55
อีเมล :sameaf.info@gmail.com

กลุ่มภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ

63864
นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์
อธิบดีกรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 14104
แฟกซ์ : 0 2643 5250
อีเมล : -
63864
นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ
อธิบดีกรมองค์การ
ระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 12106
แฟกซ์ : 0 2643 5071
อีเมล : interorg01@mfa.mail.go.th
 
63864
นางสาวอุศณา พีรานนท์
อธิบดีกรมอาเซียน
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 14306
แฟกซ์ : 0 2643 5223,
0 2643 5230
อีเมล : asean01@mfa.mail.go.th
63864
นางอุรีรัชต์ เจริญโต
อธิบดีกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 40005
แฟกซ์ : 0 2143 9327
อีเมล : tica@mfa.mail.go.th
 

กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจการต่างประเทศ

63864
นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล
อธิบดีกรมการกงสุล
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 33012
แฟกซ์:0 2575 1038
อีเมล : consular01@mfa.mail.go.th
 
 
63864
นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ
อธิบดีกรมพิธีการทูต
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 23005
แฟกซ์:0 2643 5167
อีเมล : protocol01@mfa.mail.go.th
 
 
63864
นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล
อธิบดีกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 11010
แฟกซ์:0 2643 5030
อีเมล : treaty01@mfa.mail.go.th
63864
นายธานี แสงรัตน์
อธิบดีกรมสารนิเทศ
เบอร์ติดต่อ: 0 2203 5000
ต่อ 22022
แฟกซ์:0 2643 5102
อีเมล : information01@mfa.mail.go.th