ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการประชาสัมพันธ์

30 ก.ย. 2565

ประกาศกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

29 ก.ย. 2565

ประกาศกรมองค์การระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (จ้างเหมาบริการ)

28 ก.ย. 2565

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 45/2565 เรื่อง ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย - จีน

29 ก.ย. 2565

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

29 ก.ย. 2565

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

28 ก.ย. 2565

ประกาศกรมเอเชียตะวันออกที่ ๔๔/๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย-จีน

28 ก.ย. 2565

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับบิมสเทค

27 ก.ย. 2565

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการคลัง

27 ก.ย. 2565