ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศสํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 5/2564 เรื่อง รายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตําแหน่ง พนักงานรับรองในการประชุม งานพิธี และงานเลี้ยงรับรอง

14 พ.ค. 2564

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

14 พ.ค. 2564

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน)

13 พ.ค. 2564

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 21/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสร้างพันธมิตรด้านการทูตเศรษฐกิจและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

12 พ.ค. 2564

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 20/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยเพื่อสนับสนุนการทูตเศรษฐกิจ

12 พ.ค. 2564

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์

11 พ.ค. 2564

ประกาศคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน เรื่อง แจ้งยกเลิกโครงการ MFA Internship Program 2021

7 พ.ค. 2564

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรี

7 พ.ค. 2564

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยเขตแดน ประจำปีงบประมาณ 2564

7 พ.ค. 2564