ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติงานด้านพัสดุโครงการ

19 ต.ค. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ และพนักงานต้อนรับ

19 ต.ค. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรับรอง

19 ต.ค. 2563

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 27/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

19 ต.ค. 2563

ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

19 ต.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

16 ต.ค. 2563

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 256/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่่ยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

16 ต.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เกณฑ์ตัดสิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

16 ต.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เกณฑ์การตัดสิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

16 ต.ค. 2563