ประกาศ

ประกาศ

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ แบบเหมารวม จำนวน ๑ รายการ

25 พ.ค. 2566