ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนท่อเมนน้ำดี ลานจอดรถชั้นใต้ดิน โซน F อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

27 พ.ย. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบทำความเย็น (chiller & cooling) อาคารกรมการกงสุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบไม่รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

24 พ.ย. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ย. 2566

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคระบบงานสารสนเทศ จำนวน ๓ ราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 พ.ย. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

17 พ.ย. 2566

(ร่าง) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบทำความเย็น (chiller & cooling) อาคารกรมการกงสุลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบไม่รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

10 พ.ย. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าอาคารกรมการกงสุล โดยวิธีคัดเลือก

6 พ.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อป้ายระบุตำแหน่งช่องจอดรถ ลานจอดรถชั่นใต้ดิน โซน D จำนวน ๑๕ ป้าย อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ต.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคระบบงานสารสนเทศ จำนวน ๓ ราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ต.ค. 2566