ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโช๊คอัพประตูบานเปิดคู่ทางเข้าออกสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ชั้น 5 โซน E และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ชั้น 4 โซน E อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

22 ก.ย. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานบริเวณพื้นที่โรงอาหาร ชั้น 1 และบริเวณพื้นที่รับบัตรคิว ห้องตรวจสอบประวัติ และโถงพักคอยหน้าฝ่ายหนังสือเดินทางไทยในต่างประเทศ

19 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK) เพื่อใช้เป็นสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัส ภูเก็ต เพื่อใช้เป็นฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซิ้อน้ำมันดีเซลเพื่อเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและปั๊มสูบน้ำดับเพลิงแบบเครื่องยนต์ ณ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโคมไฟฉุกเฉิน (Emergency LIght) จำนวน 55 ชุด

13 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานเลขานุการรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

8 ก.ย. 2566

ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 ก.ย. 2566

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำ ICT Call Center (Helpdesk ๑๙๐๐๐) จำนวน ๑๐ ราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 ก.ย. 2566