ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ เพื่อใช้ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

16 เม.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและแก้ไขระบบ VOIP ของอาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 เม.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงาน (D518) ชั้น 5 โซน D อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

9 เม.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตราอาร์มสัญลักษณ์สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย จำนวน 2 อัน ให้แก่ สอท. ณ กรุงอังการา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 เม.ย. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำระบบบริหารข้อมูลกลางกรมการกงสุล และการใช้บริการ Cloud

9 เม.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานปรับปรุงสำนักงานศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

8 เม.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบรับสมัครสอบแบบออนไลน์ และ ประมวลผลสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และการพัฒนาโปรแกรมต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 เม.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับรับรองแขกและใช้ในการประชุมของกรมเอเชียใต้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 เม.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงป้ายหน้ากระทรวง บริเวณประตูเข้าออกฝั่งถนนศรีอยุธยา และฝั่งถนนพระราม 6 อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 เม.ย. 2564