ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบงานจ้างเปลี่ยน Busduct and Plug-in (ระบบรางจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมต่อ) พร้อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒,๕๐๐ KVA จำนวน ๒ ลูก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

24 พ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมเอเชียตะวันออก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 พ.ค. 2566

(ร่างที่ ๒) เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมเอเชียตะวันออก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบบป้องกันน้ำท่วม DP-02W อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

11 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 5 โซน C และประตูทางเข้าลิฟต์ ชั้น 5 โซน E อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

8 พ.ค. 2566

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อาคารศรีอยุธยา อาคารกรมการกงสุล และอาคารศูนย์ราชการฯ จำนวน ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 เม.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงานเลขานุการกรมอาเซียนชั้น 4 โซน C อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

30 มี.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปา (เมนท่อน้ำดี) เป็นท่อ PPR ห้องปั๊มน้ำดับเพลิง ชั้นใต้ดิน โซน A อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

27 มี.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปา(เมนท่อน้ำดี) เป็นท่อ PPR ห้องปั๊มน้ำดับเพลิง ชั้นใต้ดิน โซน A อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ

27 มี.ค. 2566