ประกาศ

ประกาศ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลดิจิทัล ของกระทรวงการต่างประเทศ ระยะที่ ๑ จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ก.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และระบบเพื่อปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operation Center : IO) จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

12 ก.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒๓ คัน ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 ก.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศ ระยะที่ ๑ จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 มิ.ย. 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟร์วอลล์สำหรับระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Internet Public Zone) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๒ เดือน

5 มิ.ย. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พ.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลดิจิทัล ของกระทรวงการต่างประเทศ ระยะที่ ๑ จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 พ.ค. 2567

ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 มี.ค. 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ธ.ค. 2566