ประกาศ

ประกาศ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบทำความเย็น (chiller & cooling) อาคารกรมการกงสุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบไม่รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

24 พ.ย. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ต.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเลขานุการกรม กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ และกองหนังสือเดินทางฯ

29 ก.ย. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเลขานุการกรม กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ และกองหนังสือเดินทาง อาคารกรมการกงสุล

29 ก.ย. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันของกรมการกงสุล พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ส.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเลขานุการกรม กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ และกองหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อาคารกรมการกงสุล ด้วยวิธีประกวดราคา

24 ส.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงฝ้าเพดานบริเวณพื้นที่โรงอาหาร ชั้น 1 และบริเวณพื้นที่รับบัตรคิว ห้องตรวจสอบประวัติ และโถงพักคอยหน้าฝ่ายหนังสือชั้น 2 เดินทางไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล

24 ส.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนเพื่อป้องกันความเสียหายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ที่อาคารศรีอยุธยา ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ก.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนประตูนิรภัยห้องเครื่องไฟฟ้า อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ก.ค. 2566