ประกาศ

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ประจำงวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ก.พ. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการประชุมให้กับศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operation Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ก.พ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลาเช่า ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ก.พ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ งวดที่ ๒ ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ก.พ. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ประจำงวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ก.พ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์พัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องอาหารสโมสรของกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.พ. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.พ. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายชื่อห้องทำงาน จำนวน ๓ รายการ และตรายาง จำนวน ๒๐ รายการ (๔๐ ดวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.พ. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนเพื่อป้องกันความเสียหายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ที่อาคารศรีอยุธยาและอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีคัดเลือก

22 ก.พ. 2564