ประกาศ

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 เม.ย. 2566

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับอนุรักษ์เอกสารและภาพถ่ายประวัติศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการผลิตเนื้อหาและบริหารจัดการแพลตฟอร์ม Thailand Now ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

25 พ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบงานจ้างเปลี่ยน Busduct and Plug-in (ระบบรางจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมต่อ) พร้อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒,๕๐๐ KVA จำนวน ๒ ลูก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

24 พ.ค. 2566

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับอนุรักษ์เอกสารและภาพถ่ายประวัติศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว รวมจำนวน ๔๗ รายการ งวดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเลี้ยงรับรอง รวมจำนวน ๒๔ รายการ งวดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA ยี่ห้อ CHUPHOTIC รุ่น Venus Ultimate VNU3000 จำนวน 1 เครื่อง

23 พ.ค. 2566