ประกาศ

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบ Fire alarm บริเวณ ชั้น G โซน A อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

6 ธ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเปลี่ยน Busduct and Plug-in (ระบบรางจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมต่อ) พร้อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒,๕๐๐ kVA จำนวน ๒ ลูก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ธ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญที่ระลึก จำนวน ๖ ชิ้น เพื่อมอบแก่หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิก ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๘ ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ธ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Pocket Wifi จำนวน ๑๖ เครื่อง สำหรับการติดต่อสื่อสารในต่างประเทศ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๘ ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ธ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำเสีย ห้องน้ำหมวดยานพาหนะ โซน F อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

4 ธ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ย. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (๘๐ แกรม) จำนวน ๑๕๐ รีม งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ธ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างดำเนินโครงการจัดทำร้านกาชาดประจำปี 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๒๔๐ ถัง สำหรับเลี้ยงรับรองแขกและใช้ในการประชุมของปลัดกระทรวง และรองปลัดกระทรวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธ.ค. 2566