ประกาศ

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองจดหมายตราครุฑ พร้อมพิมพ์ชื่อและที่อยู่กระทรวง จำนวน ๒ รายการ งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและตู้จัดเก็บพร้อมติดตั้ง ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (๘๐ แกรม) จำนวน ๖๐ รีม งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนท่อเมนน้ำดี (PPR) บริเวณช่องชาร์ปห้องครัว ชั้น G – 4 โซน D อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.ค. 2567

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศกรมเอเชียตะวันออก ชั้น 4 โซน D อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 700 รีม ประจำงวดที่ 3/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ค. 2567