ประกาศ

ประกาศ

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางจ้าง บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อาคารศรีอยุธยา อาคารกรมการกงสุล และอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ครั้งที่ ๒)

14 พ.ค. 2564

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ

11 พ.ค. 2564

ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมโปรแกรมและเครื่องพิมพ์ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการ APEC ๒๐๒๒ Task Force จำนวน ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 พ.ค. 2564

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิง อาคารบรรณสาร ถนนแจ้งวัฒนะ จำนวน ๑ งาน (กองบรรณสารและห้องสมุด)

5 พ.ค. 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ

28 เม.ย. 2564

ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการจ้างจัดทำชุดวีดิทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทยสำหรับแพลตฟอร์มของ Thailand Now

28 เม.ย. 2564

ประกาศราคากลางโครงการเช่าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ กต. ระยะที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

28 เม.ย. 2564

ประกาศราคากลาง เช่า Web hosting ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

21 เม.ย. 2564

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center) เพื่อรองรับระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)

20 เม.ย. 2564