ประกาศ

ประกาศ

ประกาศราคากลาง

ราคากลางจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ (MFA Data Connect) ครั้งที่ ๑

25 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง (MPLS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

22 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการวงจรอินเตอร์เน็ต วงจรที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

22 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการวงจรอินเตอร์เน็ต วงจรที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

22 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงสำนักงานภายในกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

23 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลางการจ้างจัดส่งชุดตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลาง สำหรับการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรม สำหรับการพัฒนาระบบงานของกรมการกงสุล

26 ส.ค. 2563

ประกาศราคากลาง สำหรับการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 60 kVA สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด

26 ส.ค. 2563

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

19 ส.ค. 2563