ประกาศ

ประกาศ

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคระบบสารสนเทศ จำนวน ๓ ราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

18 ก.ย. 2566

ประกาศราคากลาง โครงการเช่าระบบและอุปกรณ์ server เพื่อใช้เชื่อมต่อกับระบบสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ระยะเวลาเช่า ๓ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

22 ส.ค. 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

5 ก.ย. 2566

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันของกรมการกงสุล พร้อมติดตั้ง

11 ส.ค. 2566

ประกาศราคากลาง ซื้อระบบสนับสนุนเพื่อป้องกันความเสียหายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ที่อาคารศรีอยุธยา ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ก.ค. 2566

ประกาศราคากลางซื้อระบบสนับสนุนเพื่อป้องกันความเสียหายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ที่อาคารศรีอยุธยา ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 พ.ค. 2566

ประกาศราคากลางจ้างดำเนินโครงการผลิตเนื้อหาและบริหารจัดการแพลตฟอร์ม Thailand Now ประจำปี ๒๕๖๖

19 เม.ย. 2566

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

21 ก.พ. 2566

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างดำเนินโครงการ ๑ จังหวัด ๑ โรงเรียน ๑ ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

31 ม.ค. 2566