63,954 view

 ปลัดกระทรวง

 
 
ปลัดกระทรวง-2023
 

นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายศรัณย์ฯ เริ่มรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่กองยุโรป กรมการเมือง ก่อนดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายศรัณย์ฯ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจความสัมพันธ์ทวิภาคี) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชรัฐโมนาโก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลี อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก อธิบดีกรมยุโรป ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเคยประจำการในต่างประเทศที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

นายศรัณย์ฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ   

นายศรัณย์ฯ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทในสาขาการทูต จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ (Georgetown University) สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ นายศรัณย์ฯ ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ ๕๖ วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๗ (ปปร. ๑๗ ) สถาบันพระปกเกล้า และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๑๐ ของวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ