ประกาศ

ประกาศ

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา

(ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคระบบสารสนเทศ จำนวน ๓ ราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ก.ย. 2566

(ร่าง) ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำ ICT Call Center (Helpdesk ๑๙๐๐๐) จำนวน ๑๐ ราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ส.ค. 2566

(ร่าง) ขอบเขตของงานเช่าใช้บริการระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ส.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง (ร่าง)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำเสีย อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ส.ค. 2566

(ร่าง) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันของกรมการกงสุล พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ส.ค. 2566

(ร่าง) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเลขานุการกรมกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 ส.ค. 2566

(ร่าง) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ก.ค. 2566

(ร่าง) ข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ซื้อระบบสนับสนุนเพื่อป้องกันความเสียหายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ที่อาคารศรีอยุธยา ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ก.ค. 2566

(ร่าง) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องประกวดราคาจ้างเปลี่ยนประตูนิรภัยห้องเครื่องไฟฟ้า อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ก.ค. 2566