ประกาศ

ประกาศ

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา

(ร่างที่ ๒) เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมเอเชียตะวันออก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 พ.ค. 2566

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมเอเชียตะวันออก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 พ.ค. 2566

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้า เพดาน และเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 พ.ค. 2566

ร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟร์วอลล์สำหรับระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Internet Public Zone) 1 ระบบ จำนวน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

1 พ.ค. 2566

ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 มี.ค. 2566

(ร่าง) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

17 มี.ค. 2566

(ร่าง) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ก.พ. 2566

(ร่าง) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ ๑ จังหวัด ๑ โรงเรียน ๑ ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ม.ค. 2566

(ร่าง) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และระบบกู้คืน พร้อมอุปกรณ์ ที่อาคารศรีอยุธยาและอาคารกรมการกงสุล ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ม.ค. 2566