วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

17 ก.ย. 2563

58,598 view

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก และลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในอนาคต

2. ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถของไทยและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาของไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ

4. ส่งเสริมบทบาท อำนาจต่อรอง เกียรติภูมิ และสถานะของไทยในประชาคมโลก และเพิ่มพูนผลประโยชน์ของไทยและคนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก

5. พัฒนาการดำเนินงานด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพ เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในประเทศ

ค่านิยม

img-constructive_2
img-accountable_2
img-reliable_2
img-excellent_2