ประกาศ

ประกาศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

โครงการอบรม เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” ประจำปี 2567

17 พ.ค. 2567

แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ กระทรวงการต่างประเทศ

29 มี.ค. 2567

โครงการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2567 ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

29 มี.ค. 2567

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ โดดเด่น ประจำปี 2566

19 มี.ค. 2567

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กระทรวงการต่างประเทศ

13 มี.ค. 2567

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2567

16 ก.พ. 2567

กระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 – 2566

23 ม.ค. 2567

คำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 47/2567 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ

22 ม.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

28 ส.ค. 2566