ประกาศ

ประกาศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2567

16 ก.พ. 2567

กระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 – 2566

23 ม.ค. 2567

คำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 47/2567 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ

22 ม.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

28 ส.ค. 2566

โครงการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2566 ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

26 มิ.ย. 2566

โครงการการอบรม เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566

26 มิ.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566

26 มิ.ย. 2566

โครงการศึกษาดูงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ ณ สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

26 มิ.ย. 2566

โครงการการอบรม เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2565

26 มิ.ย. 2566