ประกาศ

ประกาศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

28 ส.ค. 2566

โครงการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2566 ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

26 มิ.ย. 2566

โครงการการอบรม เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566

26 มิ.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566

26 มิ.ย. 2566

โครงการศึกษาดูงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ ณ สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

26 มิ.ย. 2566

โครงการการอบรม เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2565

26 มิ.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2565

26 มิ.ย. 2566

ประกาศคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของเยาวชนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๗

16 ก.ย. 2565

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กระทรวงการต่างประเทศ

22 เม.ย. 2564