ประกาศ

ประกาศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของเยาวชนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๗

16 ก.ย. 2565

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กระทรวงการต่างประเทศ

22 เม.ย. 2564

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของกระทรวงการต่างประเทศ

22 เม.ย. 2564

โครงการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2562

22 เม.ย. 2564

โครงการการอบรม เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ของกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2562

22 เม.ย. 2564

สัมมนาเชิงวิชาการประจำปี 2555

3 ม.ค. 2557

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

3 ม.ค. 2557

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

23 เม.ย. 2556

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

22 พ.ย. 2555