ประกาศ

ประกาศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน จำนวน ๑ โครงการ

30 ก.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

21 ก.ย. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองกลาง จำนวน ๑ โครงการ

17 ก.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

16 ก.ย. 2563

เผยแพร่แผนการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 25 คัน ระยะเวลา 2 เดือน

9 ก.ย. 2563

เผยแพร่แผนการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คัน ระยะเวลา 5 ปี

9 ก.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

9 ก.ย. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน จำนวน ๓ โครงการ

9 ก.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๓

3 ก.ย. 2563