ประกาศ

ประกาศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมการกงสุล จำนวน ๑ โครงการ

10 เม.ย. 2567

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมการกงสุล จำนวน ๑ โครงการ

10 เม.ย. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน จำนวน ๓ โครงการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร จำนวน ๑ โครงการ

2 เม.ย. 2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมการกงสุล จำนวน ๑ โครงการ

28 มี.ค. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑ โครงการ และกรมการกงสุล จำนวน ๑ โครงการ

27 มี.ค. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมการกงสุล จำนวน ๑ โครงการ

6 มี.ค. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองกลาง จำนวน ๑ โครงการ

6 มี.ค. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จำนวน ๑ โครงการ

28 ก.พ. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๔ โครงการ

7 ก.พ. 2567