ประกาศ

ประกาศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ โครงการ

25 พ.ค. 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมการกงสุล จำนวน ๑ โครงการ

23 พ.ค. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน จำนวน ๑ โครงการ

12 พ.ค. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน จำนวน ๑ โครงการ

10 พ.ค. 2566

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน จำนวน ๑ โครงการ

10 พ.ค. 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จำนวน ๑ โครงการ

5 เม.ย. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมการกงสุล จำนวน ๑ โครงการ

27 มี.ค. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑ โครงการ

20 ก.พ. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมพิธีการทูต จำนวน ๑ โครงการ

15 ก.พ. 2566