ประกาศ

ประกาศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จำนวน ๓ โครงการ

15 ก.ค. 2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมการกงสุล จำนวน ๑ โครงการ

9 ก.ค. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จำนวน ๒ โครงการ

4 ก.ค. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมสารนิเทศ จำนวน ๑ โครงการ และกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ โครงการ

2 ก.ค. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน จำนวน ๑ โครงการ

27 มิ.ย. 2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน ๑ โครงการ

26 มิ.ย. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จำนวน ๔ โครงการ

26 มิ.ย. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมสารนิเทศ จำนวน ๒ โครงการ และกรมอาเซียน จำนวน ๑ โครงการ

21 มิ.ย. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน ๑ โครงการ และสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน จำนวน ๑ โครงการ

10 มิ.ย. 2567