ประกาศ

ประกาศ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)

19 เม.ย. 2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

8 เม.ย. 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

18 มี.ค. 2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

27 เม.ย. 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2563 – มี.ค. 2564)

27 เม.ย. 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

27 เม.ย. 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

18 มิ.ย. 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

18 มิ.ย. 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563)

18 มิ.ย. 2563