กงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจำจังหวัดขอนแก่นมอบหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้แก่ชุมชนคนไทยและบุคลากรทางการแพทย์ในเปรู และภูมิภาคลาตินอเมริกา

กงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจำจังหวัดขอนแก่นมอบหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้แก่ชุมชนคนไทยและบุคลากรทางการแพทย์ในเปรู และภูมิภาคลาตินอเมริกา

10 ต.ค. 2563

1,065 view

รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เป็นผู้แทนรับมอบหน้ากากอนามัยจากนายณัฐพล ประคุณศึกษาพันธ์ กงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ชุมชนคนไทยในเปรู บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานอื่นของเปรู หรือประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคลาตินอเมริกา เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น จากนายณัฐพล ประคุณศึกษาพันธ์ กงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจำจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องรับรอง ๓ กระทรวงการต่างประเทศ

กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรูฯ ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในเปรู โดยปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อสะสมกว่า ๘ แสนราย พร้อมย้ำความประสงค์จะบริจาคหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ชุมชนคนไทยในเปรู บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานอื่นของเปรู หรือประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงการต่างประเทศในการจัดการที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

ในการนี้ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมเจตนารมณ์ที่ดีดังกล่าว ซึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเปรูให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และกล่าวถึงกิจกรรมที่ผ่านมาและแผนงานของกระทรวงการต่างประเทศในการร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคลาตินอเมริกาเพื่อรับมือโควิด-๑๙ โดยเฉพาะการมอบพิมพ์เขียวเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่ ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้พัฒนาขึ้นจากต้นแบบพิมพ์เขียวของ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ให้แก่ฝ่ายเปรู และแผนงานในปี ๒๕๖๔ ที่จะจัดบรรยายและอบรมทางไกลเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ของไทยในการจัดการกับโรคโควิด-๑๙ ให้แก่ประเทศสมาชิกเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (Forum for East Asia and Latin America Cooperation – FEALAC) จำนวน ๓๖ ประเทศ นอกจากนี้ ไทยและเปรูอยู่ระหว่างการหารือเพื่อกำหนดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๕๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ซึ่งจะครบรอบในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ