กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวการรณรงค์การสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๗ – ๒๐๑๘) ของไทย

กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวการรณรงค์การสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๗ – ๒๐๑๘) ของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,530 view

ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเปิดตัวการรณรงค์การสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๗ – ๒๐๑๘) ของไทย โดยได้เชิญคณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย ผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานไทย นักวิชาการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน  โดยจะมีการแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ รวมทั้งบทบาทที่สร้างสรรค์ ต่อเนื่อง และยาวนานของไทยกับสหประชาชาติในบริเวณโถงหน้าวิเทศสโมสรด้วย

ประเทศไทยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี โดยยึดมั่นในพื้นฐานของกฎระเบียบและการเคารพต่อความเท่าเทียมกันของรัฐอธิปไตย ประเทศไทยเชื่อมั่นว่า การหารือร่วมกันอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายและค่านิยมสากลของประชาคมระหว่างประเทศ อันได้แก่ ความมั่นคงที่ครอบคลุมรอบด้าน การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสิทธิมนุษยชน

โดยที่ข้อตัดสินใจต่างๆ ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติส่งผลกระทบต่อทุกประเทศและประชาชนทุกคน ดังนั้น การสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติรับทราบข้อมูลและเข้าถึงกลไกของคณะมนตรีความมั่นคงฯ ได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนให้คณะมนตรีความมั่นคงฯ ทำงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิผล และสามารถทำงานร่วมกับกลไกอื่นๆ ของสหประชาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน

สำหรับการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติของไทย วาระปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  ประเทศไทยในฐานะประเทศกำลังพัฒนาขนาดกลาง ให้คำมั่นว่า จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกกับประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงฯ และยึดมั่นที่จะส่งเสริมการหารืออย่างสร้างสรรค์กับทุกประเทศและในทุกเวที เพื่อนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคง

ประเทศไทยเชื่อมั่นว่า ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างคณะมนตรีความมั่นคงฯ กับองค์การระดับภูมิภาคจะยิ่งทวีความสำคัญขึ้นในการแก้ไขปัญหาด้านสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นต้นกำเนิดของอาเซียนจึงได้ร่วมมืออย่างแข็งขันกับพันธมิตรในภูมิภาคที่จะส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อพัฒนาสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และครอบคลุมถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างการดำเนินการทูตเชิงป้องกันผ่านการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย

ประเทศไทยเป็นผู้สมัครที่มีความเหมาะสมและสามารถมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ที่จะสนับสนุนงานของคณะมนตรีความมั่นคงฯ พร้อมทั้งหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากประเทศต่างๆ และทุกภาคส่วนของสังคมไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

media-center-20130816-213620-990201.pdf
media-center-20130816-213143-753470.pdf