การสัมมนาเรื่อง แนวโน้มเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งจีนและอินเดียในช่วงปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

การสัมมนาเรื่อง แนวโน้มเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งจีนและอินเดียในช่วงปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ธ.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ต.ค. 2565

| 2,616 view

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับผลการศึกษาของ OECD เรื่อง Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2014: Beyond the Middle-Income Trap ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ เป็นการประชุมสัมมนาครั้งที่ ๓ ที่กระทรวงการต่างประเทศและ OECD ได้ร่วมมือกันจัดขึ้น หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา Southeast Asia Economic Outlook ของ OECD เมื่อปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕

ในครั้งนี้ นาย Kensuke Tanaka หัวหน้าฝ่ายเอเชียของ OECD Development Centre กรุงปารีส  ได้นำเสนอผลการศึกษาของ OECD เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มทางเศรษฐกิจในระยะกลางของกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งจีนและอินเดียในช่วงปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ซึ่งเน้นประเด็นเรื่องการก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (middle-income trap)

ในการนี้ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะทูตต่างประเทศในไทย หอการค้าต่างประเทศ และสื่อมวลชน มาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อรายงานผลการศึกษาดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ