การลงทะเบียนสื่อมวลชนรายงานข่าว การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเฮก

การลงทะเบียนสื่อมวลชนรายงานข่าว การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเฮก

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ธ.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ต.ค. 2565

| 2,884 view

ด้วยเนเธอร์แลนด์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ (Nuclear Security Summit -NSS) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ  World Forum บริเวณศูนย์การประชุม International Zone กรุงเฮก

ฝ่ายเนเธอร์แลนด์ ได้แจ้งเกี่ยวกับการเตรียมการด้านสื่อมวลชน ดังนี้

๑. ศูนย์ข่าวการประชุมฯ (International Media Centre) ตั้งอยู่ที่บริเวณโซนสีเหลืองของศูนย์การประชุมฯ โดยจะเปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.ของวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารและอาหาร/เครื่องดื่ม

๒. ผู้จัดจะถ่ายทอดสดในช่วงการประชุม (รวมทั้งพิธีเปิด-ปิด) ที่ศูนย์ข่าวการประชุมฯ เป็นภาษาของผู้พูดและแปลเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับการแถลงข่าวสรุปโดยประธานในภาษาดัชต์จะแปลเป็นกาษาทางการของสหประชาชาติ โดยจะมี Dutch Public Broadcasting Cooperation (NOS) เป็น Host broadcaster และ Dutch National News Agency (ANP) เป็น host photographer นอกจากนี้จะมี Information desk เป็นจุดเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งในศูนย์ข่าวด้วย

๓. สื่อมวลชนที่ประสงค์ทำข่าวในพื้นที่ World Forum ต้องลงทะเบียนใน media pool โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประสานด้านสื่อและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้นำสื่อมวลชนเข้าไป

๔. สื่อมวลชนสามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่ <www.nss2014.com/en/press> ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗  โดยขอให้ระบุข้อมูลให้ชัดเจนในแบบฟอร์มลงทะเบียน ทั้งนี้ หากมีปัญหาในการลงทะเบียนสามารถติดต่อผ่านอีเมล์ NSS2014[email protected] และ โทรศัพท์ +๓๑(๐) ๓๔๘ ๔๕๑๖

๕. เอกสารประกอบการลงทะเบียนสื่อมวลชน ได้แก่ ๑) จดหมายรับรองจากต้นสังกัด ๒) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ๓) บัตรประจำตัวสื่อมวลชน และ ๔) รายละเอียดอุปกรณ์ถ่ายทำข่าว

๖. สื่อมวลชนสามารถรับบัตรประจำตัว (ID badge) ได้ที่ International Media Centre โดยต้องแสดงเอกสารแสดงตัวที่มีรูปถ่าย เช่น หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวสื่อมวลชนเพื่อรับบัตร

๗. สื่อมวลชนที่จะร่วมทำข่าวการประชุมฯ ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (Dark lounge suit or smart attire) 

๘. ด้วยข้อจำกัดเรื่องสถานที่ บางกิจกรรม ฝ่ายผู้จัดจะใช้ระบบ pool ในการอนุญาตให้สื่อมวลชนถ่ายภาพและรายงานข่าว

๙. สามารถดาวน์โหลดคำแนะนำสำหรับสื่อมวลชน (First Media Note) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้ที่ <www.nss2014.com/en/press>

เอกสารประกอบ

media-center-20131217-153714-471818.pdf