ปลัดกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนพิเศษหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีภูฎาน

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนพิเศษหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีภูฎาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 มี.ค. 2557

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ต.ค. 2565

| 2,044 view
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับนายเชอริ่ง ต๊อปเกย์ นายกรัฐมนตรีภูฏาน ในระหว่างการประชุมผู้นำสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ครั้งที่ ๓ ณ เนปิดอว์
 
ทั้งสองฝ่ายยินดีกับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ ๒๕ ปี ในปีนี้ โดยไทยแสดงความพร้อมและมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือกับภูฏานในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศจะเป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ภูฏาน ทั้งนี้ ฝ่ายภูฏาน ประสงค์จะส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงานโครงการ OTOP ของไทยในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ นอกจากนี้ ไทยได้ย้ำถึงความช่วยเหลือด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานแก่ภูฏาน ผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
 
ไทยประสงค์จะให้ฝ่ายภูฏานพิจารณาออก Visa on arrival (VOA) แก่นักท่องเที่ยวไทย ตามหลักต่างตอบแทน ซึ่งปัจจุบันไทยให้ VOA แก่ชาวภูฏานที่ท่าอากาศยานนานาชาติในไทยแบบฝ่ายเดียวโดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชน อันจะนำไปสู่ปฏิสัมพันธ์ในด้านอื่น ๆ ต่อไป
 
ไทยและภูฏานมีความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิดมากทั้งในระดับราชวงศ์ และระดับประชาชน มีการจัดทำความตกลงและความร่วมมือระหว่างกันแล้ว ๙ ฉบับ อาทิ กรอบความร่วมมืออย่างรอบด้าน ความร่วมมือด้านการเกษตร การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ ไทยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ภูฏาน ขณะที่ภูฏานชื่นชมความสำเร็จในการพัฒนาประเทศของไทยและนำประสบการณ์ในการพัฒนาประเทศของไทยไปปรับใช้ในการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา ภูฏานได้ให้การสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยดีเสมอมา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ