ประกาศกรมการกงสุล : การเปิดศูนย์บริการชั่วคราวสำหรับผู้จองคิวออนไลน์ทำหนังสือเดินทางที่ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก

ประกาศกรมการกงสุล : การเปิดศูนย์บริการชั่วคราวสำหรับผู้จองคิวออนไลน์ทำหนังสือเดินทางที่ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มี.ค. 2557

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ต.ค. 2565

| 3,529 view

กรมการกงสุลเปดศูนยบริการชั่วคราวแกประชาชนที่จองคิวออนไลนสําหรับทําหนังสือเดินทาง ที่ศูนยการค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก เริ่มวันจันทรที่ 24 มีนาคม 2557 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- บูธรับคํารองอยูที่ชั้น 3 ของศูนยการคาเอสพลานาด
- ใหบริการเฉพาะผูจองคิวออนไลนผานเว็บไซตกรมการกงสุล ที่ www.consular.go.th เทานั้น
- เปดใหบริการคิวแรกตั้งแตเวลา 08.30 น. จนกวาจะรับคิวออนไลนประจําวันครบถวน
- รองรับไดวันละ 1,000 ราย
- การรับเลมหนังสือเดินทาง : ภายใน 7 วัน/ทางไปรษณียเทานั้น (คาสง EMS รายละ 40 บาท)
- สําหรับผูที่ไดจองคิวออนไลนไวแลวที่สํานักงานบางนา-ปนเกลาจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2557 ยังคงไปขอรับบริการที่สํานักงานที่ทานไดจองคิวออนไลนไว ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2557 สํานักงานบางนาและปนเกลาจะงดใหบริการแกผูจองคิวออนไลน 

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน