เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2017

เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2017

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มิ.ย. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 2,945 view

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่า สหประชาชาติได้ประกาศผลรางวัล “United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2017” ซึ่งเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลที่ 2 สาขานวัตกรรมและความเป็นเลิศในสาขาการให้บริการด้านสุขภาพของภูมิภาคเอเชียและเอเชีย – แปซิฟิก จากโครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้ช่วยยกระดับสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่ติดเตียงที่มีความพร้อมและสมัครใจให้ได้รับบริการด้านสุขภาวะที่ครอบคลุมทุกมิติ เป็นการผสมผสานแนวคิดเรื่องที่อยู่อาศัย สุขภาวะ และการจัดการเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน รางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สหประชาชาติได้มอบให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินการด้านการให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพ ซึ่งนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำคณะผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. และเทศบาลตำบลเขาพระงาม เดินทางเข้าร่วมการประชุมและรับรางวัลระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ที่ World Forum Conference Centre กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

United Nations Public Service Awards (UNPSA) เป็นรางวัลที่สหประชาชาติมอบให้หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐของประเทศสมาชิก เนื่องในวัน UN Public Service Day ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี โดย United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) ภายใต้สำนักเลขาธิการสหประชาชาติจะจัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในวันดังกล่าวทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของบริการสาธารณะต่อชุมชน เน้นย้ำบทบาทของบริการสาธารณะในการส่งเสริมการพัฒนา ระลึกถึงความทุ่มเทเสียสละของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น

อนึ่ง ประเทศไทยโดยกรมชลประทานเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ UN Public Service Awards ประจำปี ค.ศ. 2012 สาขาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยการใช้กลไกใหม่ ๆ (Fostering Participation in Policy-making Decisions through Innovative Mechanisms) จากโครงการนวัตกรรมการป้องกันและการบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ (Integrated Drought Prevention and Mitigation : The Mae Yom Operation and Maintenance Office) และโรงพยาบาลราชวิถีเคยได้รับรางวัลที่ 2 ในสาขาการเสริมสร้างการบริหารจัดการองค์ความรู้ภาครัฐ (Advancing Knowledge Management in Government) จากโครงการการป้องกันตาบอดในผู้ป่วยเบาหวาน (Preventing Diabetic Blindness)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ