กระทรวงการต่างประเทศเตรียมความพร้อมสำหรับการหารือทวิภาคีด้านการกงสุลไทย – เกาหลีใต้ ครั้งที่ ๓

กระทรวงการต่างประเทศเตรียมความพร้อมสำหรับการหารือทวิภาคีด้านการกงสุลไทย – เกาหลีใต้ ครั้งที่ ๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มิ.ย. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ย. 2565

| 1,405 view

          เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายชาตรี อรรจนานันท์ รองอธิบดีกรมการกงสุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการกงสุล ได้เป็นประธานรประชุมเตรียมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทยสำหรับการประชุมหารือทวิภาคีด้านการกงสุลไทย – เกาหลีใต้ ครั้งที่ ๓ ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้ โดยจะมีผู้แทนระดับสูงของกรมการกงสุลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องของไทยและเกาหลีใต้เข้าร่วม

          กรอบการประชุมหารือทวิภาคีด้านการกงสุลไทย – เกาหลีใต้ เป็นกลไกความร่วมมือทวิภาคีในระดับอธิบดีกรมการกงสุลของทั้งสองประเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๖ โดยฝ่ายเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงโซล

          การประชุมหารือทวิภาคีด้านการกงสุลไทย – เกาหลีใต้ ครั้งที่ ๓  ซึ่งฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ จะมีการหารือประเด็นหลัก ได้แก่ การแก้ไขสถานการณ์คนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมืองเป็นจำนวนมากในแต่ละปี การลดจำนวนคนไทยที่อยู่เกินกำหนดในเกาหลีใต้ การปรับปรุงความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานไทยเพื่อให้แรงงานไทยได้รับโอกาสมากขึ้น รวมถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้วย ซึ่งฝ่ายไทยคาดว่า ผลของการจัดประชุมหารือจะช่วยให้กลไกความร่วมมือทวิภาคีด้านกงสุลไทย – เกาหลีใต้ ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าจะช่วยคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ได้ในที่สุด

          สำหรับผลการประชุมเตรียมการในครั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้รับความร่วมมือย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นและบูรณาการด้านข้อมูลในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพิจารณากำหนดท่าทีของฝ่ายไทยในการประชุมกับฝ่ายเกาหลีใต้ต่อไป