รักษาการปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือกับนาง Marisa Lago ปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ด้านการค้าระหว่างประเทศ และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองสำหรับกิจกรรม Trade Winds ประจำปี ๒๕๖๖

รักษาการปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือกับนาง Marisa Lago ปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ด้านการค้าระหว่างประเทศ และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองสำหรับกิจกรรม Trade Winds ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มี.ค. 2566

| 5,842 view

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รักษาการปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนาง Marisa Lago ปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ด้านการค้าระหว่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่นาง Lago เดินทางเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Trade Winds ประจำปี ๒๕๖๖ ที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ จัดขึ้น ณ โรงแรม อวานีพลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

ในโอกาสนี้ รักษาการปลัดฯ ได้แสดงความยินดีต่อการจัดกิจกรรม Trade Winds และขอบคุณกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ที่เลือกจัดกิจกรรม Trade Winds ประจำปีนี้ในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าไทย-สหรัฐฯ ที่เติบโตและมีพลวัตสูง รวมทั้งสอดคล้องกับโอกาสการครบรอบ ๑๙๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และการส่งต่อวาระการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ ไปสู่สหรัฐฯ ในปี ๒๕๖๖ โดยนาง Lago กล่าวว่า การเลือกจัดกิจกรรม Trade Winds ในประเทศไทยแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการกลับมามีบทบาทที่สร้างสรรค์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และสะท้อนความสนใจของภาคเอกชนสหรัฐฯ ต่อโอกาสการค้าและการลงทุนในประเทศไทย ตลอดจนความสะดวกในการเดินทางและจัดกิจกรรมในประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) การยกระดับการค้าการลงทุนระหว่างกัน การส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน การเสริมสร้างพลังสตรี และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) นอกจากนี้ รักษาการปลัดฯ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสกิจกรรม Trade Winds และการครบรอบ ๑๙๐ ปีฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

กิจกรรม Trade Winds เป็นการนำคณะนักธุรกิจสหรัฐฯ เยือนต่างประเทศประจำปีของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนของบริษัทเอกชนสหรัฐฯ ในตลาดต่างประเทศ เสริมสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและเอกชนท้องถิ่น และรับฟังข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสการดำเนินธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและเอกชนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งในปีนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เลือกจัดกิจกรรม Trade Winds ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีกิจกรรมการประชุมหลักและการพบหารือกับผู้แทนภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเพิ่มเติมในเวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งมีนักธุรกิจมากกว่า ๒๐๐ คนจากภาคเอกชนสหรัฐฯ มากกว่า ๑๐๐ บริษัทเข้าร่วมจากหลากหลายสาขา อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล การแพทย์และเวชภัณฑ์ พลังงาน การผลิต และบริการการเงิน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ