Night at the Museum กระทรวงการต่างประเทศและกรมศิลปากรนำคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Night at the Museum กระทรวงการต่างประเทศและกรมศิลปากรนำคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มี.ค. 2566

| 16,040 view

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นำคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายใต้กิจกรรม Night at the Museum ในหัวข้อ “East meets West: A Journey through Time”

ในการกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาชาติผ่านงานประณีตศิลป์และนิทรรศการประวัติศาสตร์ และเป็นโอกาสในการเสริมสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยกับต่างประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศและกรมศิลปากรได้ร่วมกันติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่มาตุภูมิประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากรัฐบาลหลายประเทศ อันสะท้อนถึงความเคารพซึ่งกันและกันและพัฒนาการอีกขั้นของความร่วมมือด้านสังคมวัฒนธรรมระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ โดยโบราณวัตถุบางชิ้นที่นำกลับสู่ประเทศไทยแล้วได้ถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานด้วย

อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวยินดีที่กรมศิลปากรได้มีโอกาสต้อนรับคณะทูตต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีการจัดแสดงโบราณวัตถุอันล้ำค่าของไทยสู่สายตานานาอารยะประเทศ รวมทั้งเชิญชวนเอกอัครราชทูตต่างประเทศเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานของไทยที่มีอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และหวังว่า กิจกรรม Night at the Museum ครั้งนี้ จะทำให้ต่างประเทศเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในอนาคตต่อไป

สำหรับการเยี่ยมชมนิทรรศการ คณะทูตต่างประเทศได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในหลากหลายแง่มุมวัฒนธรรม โดยเฉพาะการติดต่อสัมพันธ์กับชาวต่างชาติทั้งจากโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ("East meets West") ผ่านการค้า การเผยแผ่ศาสนาและคติความเชื่อ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวิทยาการในยุคสมัยต่าง ๆ ที่สั่งสมให้เกิดความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นรากฐานของความเป็นไทยและการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมา

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศและกรมศิลปากรได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองภายหลังการเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่อาหารไทย ตลอดจนการสาธิตการทำขนมไทยโดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช โดยมีการขับร้อง และบรรเลงดนตรีร่วมสมัยโดยยุวศิลปินคณะมรดกใหม่ และการแสดงทางวัฒนธรรมโดยสำนักการสังคีตชุดโบราณคดีศรีสยาม และ “มิตรไมตรี คีตนาฏ ชาตินานา” ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานนี้ รวมทั้งการเชิญคณะทูตต่างประเทศร่วมรำวงสานสัมพันธ์กันอย่างอบอุ่น

กิจกรรม Night at the Museum "East meets West: A Journey through Time" ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศและกรมศิลปากร เอกอัครราชทูต อุปทูต และกงสุลใหญ่ พร้อมด้วยคู่สมรส จาก ๒๗ ประเทศ นำโดยนาย Waldemar Dubaniowski เอกอัครราชทูตโปแลนด์ ในฐานะคณบดีคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมผู้แทนองค์การ UNESCO ประจำประเทศไทย ตลอดจนชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ (ASOMFA) เข้าร่วม รวมกว่า ๑๒๐ คน โดยผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้ร่วมกันแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ชุดประจำชาติ หรือชุดย้อนยุคในห้วข้อ “East meets West” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากภัณฑารักษ์อาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติภายใต้โครงการ National Museum Volunteers ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เข้าร่วมการบรรยายเป็นภาษาต่างประเทศด้วย

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Night at the Museum ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครได้จัดขึ้นเป็นระยะ โดยนอกเหนือจากการนำชมโบราณวัตถุบางชิ้นที่คัดสรรในหัวข้อ “East meets West: A Journey through Time” แล้ว ยังมีนิทรรศการในส่วนอื่นอีกหลายชุดที่มีความน่าสนใจและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งคณะทูตมีแผนจะกลับไปเยี่ยมชมอีก คณะทูตต่างพึงพอใจที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้และหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการขยายความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และกรมศิลปากรอย่างรอบด้านต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ