รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๒

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.พ. 2566

| 5,043 view

เมื่อวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat: AMM Retreat) และการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council: ACC) ครั้งที่ ๓๒ ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา

ที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ได้สนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของอินโดนีเซียในปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิดหลัก “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” เพื่อส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียน และการเป็นศูนย์กลางของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก ผ่านความร่วมมือภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: AOIP) นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยังได้ติดตามประเด็นที่ผู้นำอาเซียนได้หารือกันในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๔๐ และ ๔๑ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ กรุงพนมเปญ เพื่อผลักดันให้เกิดผลรูปธรรม โดยเฉพาะการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ผ่านการจัดทำเอกสารวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพให้แก่สถาบันของอาเซียน รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีภายนอก และการเข้าเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต

ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นท้าทายของโลก ซึ่ง รนรม./รมว.กต. ได้ผลักดันให้อาเซียนได้ใช้เวทีเพื่อสร้างเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ และผลักดันความร่วมมือระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่งคั่งที่ยั่งยืนของภูมิภาค โดย รนรม./รมว.กต. ยังได้ฝากข้อคิดให้อาเซียนระมัดระวังมิให้ตกเป็นเครื่องมือในการแข่งขันและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

นอกจากนี้ ยังได้รับฟังแผนการดำเนินงานของนางเริตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย เพื่อขับเคลื่อนฉันทามติ ๕ ข้อ ในการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในเมียนมาและในภูมิภาค โดย รนรม./รมว.กต. ได้ย้ำความจำเป็นที่จะต้องรักษาการปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาเพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งรวมถึงปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อไทยและภูมิภาคโดยรวม และการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับการหารือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ

ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ รนรม./รมว.กต. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของไทยในการเป็นประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนเรื่องความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผลักดันให้อาเซียนเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบรรยายสรุปการเตรียมการเพื่อฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ในปี ๒๕๖๖ ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น

ทั้งนี้ รนรม./รมว.กต. พร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศสมาชิกอาเซียน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และได้หารือทวิภาคีกับนางเริตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย และดาโตะ เอรีวัน เปฮิน ยูซอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม คนที่สอง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ