แถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เรื่องความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงในเมียนมา (๑๘ เมษายน ค.ศ. ๒๐๒๔)

แถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เรื่องความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงในเมียนมา (๑๘ เมษายน ค.ศ. ๒๐๒๔)

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 เม.ย. 2567

| 11,108 view

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

เรา ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) มีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ รวมถึงในพื้นที่เมืองเมียวดี รัฐคะหยิ่น ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา และในรัฐยะไข่ของเมียนมา ซึ่งส่งผลให้พลเรือนต้องพลัดถิ่น

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบทางมนุษยธรรมเพิ่มเติมจากการทวีความรุนแรงดังกล่าวของความขัดแย้งในทุกรูปแบบ เราเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงโดยทันที ใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุด ยึดมั่นในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และดำเนินทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อคลี่คลายความตึงเครียด และให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่พลเรือนทุกคน ซึ่งรวมถึงคนต่างชาติและพลเมืองชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

เราเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการลดผลกระทบจากความขัดแย้งที่มีต่อพลเรือน ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการรับประกันการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ทันเวลาและปลอดภัยแก่ทุกคนที่กำลังต้องการในเมียนมาโดยปราศจากการแบ่งแยก เราสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องของศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (AHA Centre) รวมทั้งข้อริเริ่มด้านมนุษยธรรมข้ามพรมแดนของไทย ซึ่งสอดคล้องกับฉันทามติ ๕ ข้อ และผ่านการประสานงานกับประธานอาเซียนผ่านผู้แทนพิเศษด้านเมียนมาของประธานอาเซียน เราเรียกร้องให้ร่วมกันสนับสนุนความพยายามในการจัดให้มีการเสวนาในประเด็นมนุษยธรรมเพื่อจัดการกับผลกระทบด้านมนุษยธรรมในเมียนมา และเรียกร้องให้มีการหารือระดับประเทศที่มีทุกฝ่ายเข้าร่วมเพื่อนำไปสู่การหาทางออกทางการเมืองในเมียนมาที่ยั่งยืนและครอบคลุม

เรายืนยันความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนเมียนมาเพื่อหาทางออก ผ่านการช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนำฉันทามติ ๕ ข้อไปปฏิบัติทั้งหมดอย่างเต็มที่และรวดเร็ว เนื่องจากยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนของเมียนมาสามารถบรรลุทางออกที่ครอบคลุม ยั่งยืน และสงบสุข ที่นำโดยเมียนมาและเป็นของเมียนมา เพื่อสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพของภูมิภาค เรายังเน้นย้ำด้วยว่า เมียนมาที่มีสันติภาพและเป็นปึกแผ่นเป็นผลประโยชน์ของอาเซียน ในการนี้ เราเน้นย้ำการสนับสนุนต่อประธานอาเซียนและผู้แทนพิเศษด้านเมียนมาของประธานอาเซียน ซึ่งรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในเมียนมา