นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรี

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 เม.ย. 2567

| 2,796 view

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ตามคำเชิญของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยมีนาย Simon Watts รัฐมนตรีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนิวซีแลนด์ นาย Paolo Garcia สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์ คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะนักธุรกิจนิวซีแลนด์ร่วมคณะเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ด้วย

กำหนดการสำคัญระหว่างการเยือน ได้แก่ การพบหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ การเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายกรัฐมนตรีของผู้แทนภาคเอกชนนิวซีแลนด์ การเป็นสักขีพยานร่วมการลงนามความตกลงระหว่างหน่วยงานของไทยและนิวซีแลนด์ การแถลงข่าวร่วม การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์

ในช่วงการพบหารือทวิภาคี นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งดำเนินมาอย่างราบรื่นและใกล้ชิดและยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันในหลากหลายด้าน อาทิ (๑) ด้านกลาโหมและความมั่นคง ครอบคลุมถึงความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (๒) ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน โดยที่ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) จะถึงวาระรอบ ๒๐ ปีในปี ๒๕๖๘ ทั้งสองฝ่ายจึงได้เห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากขึ้น ๓ เท่าภายในปี ๒๕๘๘ (๓) ด้านความร่วมมือระดับประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และการแลกเปลี่ยนการเดินทางระหว่างกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ได้หารือเกี่ยวกับการรื้อฟื้นเส้นทางการบินตรงระหว่างประเทศไทยกับนิวซีแลนด์ และการพิจารณาอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา และ (๔) สาขาความร่วมมืออื่น ๆ ที่ประเทศไทยและนิวซีแลนด์สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันได้ อาทิ ด้านการเกษตรอัจฉริยะ ด้านนวัตกรรมอาหาร ตลอดจนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด

ทั้งนี้ ระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้รับรองถ้อยแถลงร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เพื่อเผยแพร่สาระสำคัญจากการหารือ โดยนอกจากประเด็นความร่วมมือในระดับทวิภาคีและภูมิภาคแล้ว ถ้อยแถลงร่วมฯ ได้ระบุประเด็นสำคัญ ได้แก่ การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนิวซีแลนด์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ภายในปี ๒๕๖๙ ซึ่งเป็นวาระครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับนิวซีแลนด์ และจะเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดแนวทางการกระชับ ส่งเสริม และขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

ในส่วนของการเข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับนายกรัฐมนตรีของภาคเอกชนนิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทั้งได้หารือกับภาคเอกชนนิวซีแลนด์เกี่ยวกับโอกาสในการเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมอาหาร พลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการพัฒนามนุษย์ การศึกษา และการฟื้นฟูเที่ยวบินตรงระหว่างกัน

ภายหลังการหารือกับภาคเอกชนนิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วม ๒ ฉบับ ได้แก่บันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยแมสซี่ ประเทศนิวซีแลนด์ และบันทึกความเข้าใจร่วมด้านการส่งกำลัง การซ่อมบำรุง และการสนับสนุนการซ่อมบำรุง ระหว่างบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด กับบริษัท NZSkydive Limited (NZAero) นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้ยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจ ๒ ฉบับระหว่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด กับบริษัท DSH Systems Limited และกับบริษัท SEEN Safety Limited ของนิวซีแลนด์อีกด้วย ตามด้วยการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์

การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนิวซีแลนด์ ซึ่งนำไปสู่การกำหนดแนวทางและการจัดทำแผนงานในการขับเคลื่อนความร่วมมือที่มีระหว่างกันให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ภายในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ