รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เน้นย้ำความร่วมมือในการกระจายวัคซีนโควิด-๑๙ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพในภูมิภาคระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ ที่นครนิวยอร์ก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เน้นย้ำความร่วมมือในการกระจายวัคซีนโควิด-๑๙ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพในภูมิภาคระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ ที่นครนิวยอร์ก

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,295 view

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ ที่นครนิวยอร์ก โดยมีนาย Antony Blinken รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และนาง Retno Marsudi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ เป็นประธานร่วม

ที่ประชุมฯ หารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูภูมิภาคจากโควิด-๑๙ โดยเน้นย้ำบทบาทนำของสหรัฐฯ ในการสนับสนุนการกระจายวัคซีน โดยล่าสุด ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประกาศที่จะบริจาควัคซีนเพิ่มเติมจำนวน ๕๐๐ ล้านโดสให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในการประชุม Global COVID-19 Summit เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้เน้นย้ำความร่วมมือในสาขาที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาสู่อนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในยุคหลังโควิด-๑๙ อาทิ ความมั่นคงด้านสาธารณสุข ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่งสหรัฐฯ สนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน รวมถึงหลักการและสาขาความร่วมมือภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก ทั้งนี้ สหรัฐฯ เตรียมประกาศยุทธศาสตร์ต่ออินโด-แปซิฟิกฉบับใหม่ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างอินโด-แปซิฟิกที่เสรี เปิดกว้าง เชื่อมต่อกัน มีความเข้มแข็ง และมั่นคง และให้ความสำคัญต่อบทบาทของอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีฯ เน้นย้ำความร่วมมือในการกระจายวัคซีนโควิด-๑๙ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมการพัฒนาสู่อนาคตสีเขียวและยั่งยืน โดยปรับกระบวนทัศน์ที่เน้นเรื่องการพัฒนาที่ทำให้เกิดผลสูงสุด โดยไทยพร้อมร่วมมือกับสหรัฐฯ ในวาระการเป็นประธานเอเปค ปี ๒๕๖๕ เพื่อผลักดันแนวทางดังกล่าว ในบริบทของความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยังได้กล่าวสนับสนุนให้สหรัฐฯ ร่วมรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพในภูมิภาคที่เอื้อต่อการฟื้นฟูหลังโควิด-๑๙ ด้วย

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน ในช่วงสัปดาห์การประชุมระดับผู้นำ (High-level Week) ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ (76th Session of the United Nations General Assembly: UNGA 76) โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ที่เดินทางไปร่วม UNGA 76 ที่นครนิวยอร์ก ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วยตนเอง ขณะที่ประเทศอื่น ๆ เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล

--------------

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

ASEAN - U.S. Foreign Ministers’ Meeting in New York.