รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้ประเด็นและเสนอวิธีแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-๑๙ ในระดับระหว่างประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้ประเด็นและเสนอวิธีแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-๑๙ ในระดับระหว่างประเทศ

17 เม.ย. 2564

1,789 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบออนไลน์ในการประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ชี้ประเด็นปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-๑๙ ในระดับระหว่างประเทศ และเสนอวิธีแก้ไขโดยโยงการหารือแนวทางส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนและยารักษาโรคที่เท่าเทียม กับการดำเนินการด้านการพัฒนาและฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบออนไลน์ในการประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council - ECOSOC) ระดับรัฐมนตรี สมัยพิเศษ เรื่อง “A Vaccine for All”

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เสนอให้นานาประเทศร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-๑๙ ของประเทศต่าง ๆ โดยเน้น ๓ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (๑) การเพิ่มกำลังผลิตและความสามารถการกระจายวัคซีนที่ทั่วถึง โดยไทยสามารถเป็นแหล่งการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ อีกแหล่งสำหรับภูมิภาค อีกทั้งไทยกำลังพัฒนาวัคซีนของไทยเองซึ่งจะสามารถสนับสนุนความพยายามของประชาคมโลกได้ (๒) ประเทศต่าง ๆ ควรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยเร่งส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (๓) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ECOSOC และสมัชชาสหประชาชาติ โดยโยงการหารือแนวทางส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนและยารักษาโรคที่เท่าเทียม กับการดำเนินการด้านการพัฒนาและฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ